Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sklep.centrumdruku24.pl

 

§1 DEFINICJE

 

1. Sprzedawca – właściciel sklepu CentrumDruku24 – Grzegorz Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAVDESIGN STUDIO GRAFICZNE Grzegorz Grabowski,
ul. Mikołaja Reja 13, 35-210 Rzeszów, NIP: 8133401825, REGON: 181047426, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.

2. Sklep sklep internetowy prowadzony przez Grzegorza Grabowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MAVDESIGN STUDIO GRAFICZNE Grzegorz Grabowski, ul. Mikołaja Reja 13, 35-210 Rzeszów, NIP: 8133401825, REGON: 181047426, dostępny
w domenie internetowej: www.sklep.centrumdruku24.pl

3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość.

4. Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 1. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach.

 2. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
  1964 r. – Kodeks cywilny tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

 3. Regulamin - niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania ze Sklepu;

 4. Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także możliwe jest ustalenie i modyfikacja danych zamówienia,
  w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Grzegorza Grabowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MAVDESIGN STUDIO GRAFICZNE Grzegorz Grabowski, ul. Mikołaja Reja 13, 35-210 Rzeszów, NIP: 8133401825, REGON: 181047426.

 2. Dane kontaktowe:

1) adres: ul. Mikołaja Reja 13, 35-210 Rzeszów

2) adres poczty elektronicznej zamowienia@centrumdruku24.pl

3) infolinia:   796 741 838

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów sprzedaży towarów znajdujących się
w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

4. Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych, tj.:

 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

 2. posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą Active X, apletów Javy, JavaScript i cookies;

 3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej – adres e-mail;

 4. zalecana minimalna rozdzielność ekranu 1360 x 1024 pikseli.

5. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:

 1. korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

 2. korzystania ze Sklepu w zgodzie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

 3. niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych,

 4. korzystania ze Sklepu w sposób, który nie będzie zakłócał jego funkcjonowania.

 

§3 REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym umożliwia Klientowi:

 1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; zmiana hasła, składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;

 2. przeglądanie historii zamówień;

 3. zbieranie punktów za zakupy;

 4. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

 1. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. poprawnego wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu,

 2. akceptacji Regulaminu,

 3. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

 1. Przy zakładaniu Konta Klienta, Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera.

 2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności są dobrowolne
  i nieodpłatne.

 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.

 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu
  w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Klienta podanych podczas rejestracji Klient powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając
  z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

 7. Zchwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Klienta, stanowiące zbiór zasobów,
  w którym gromadzone są informacje o Kliencie oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami.

 8. W celu usunięcia Konta należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: zamowienia@centrumdruku24.pl.

 

§4 STRONY TRANSAKCJI

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu  jest  Grzegorz Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAVDESIGN STUDIO GRAFICZNE Grzegorz Grabowski, ul. Mikołaja Reja 13, 35-210 Rzeszów, NIP: 8133401825, REGON: 181047426.

§5 PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1.Przedmiotem transakcji są towary wymienione w ofercie, przedstawionej na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia.

2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich
i są 
cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia.

§6 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego towaru.

 2. Zamówienia drogą elektroniczną mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

 4. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów sprzedaży po dokonaniu rejestracji w Sklepie jak i bez rejestracji.

 5. W celu złożenia zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;

 2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zamów”,

 3. po dodaniu produktu do Koszyka, należy wybrać opcję „Przejdź do koszyka” oraz wybrać sposób dostawy;

 4. wpisać dane do faktury, jeśli są̨ inne niż̇ dane do odbioru zamówienia
  ( w przypadku gdy Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);

 5. kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”

 1. Klient zawierający Umowę sprzedaży bez rejestracji, zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane niezbędne do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta zgodne ze stanem rzeczywistym.

 2. Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych towarów lub usuwanie ich.

 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Klienta Sprzedawcy.

 4. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty
  elektronicznej.

 5. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji
  o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 6. Po przyjęciu zamówienia do realizacji Klient nie ma już możliwości jego anulowania lub dokonania jakichkolwiek zmian.

 7. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta.

 8. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od wystąpienia zdarzenia, poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

 9. W przypadku, gdy Klient składa kolejne zamówienia na druk z tego samego pliku bądź kontynuację kampanii reklamowej, która ma być w tej samej kolorystyce i chce uzyskać wydruk maksymalnie zbliżony do poprzedniego, musi:

 • poinformować o tym fakcie Sprzedającego przed złożeniem zamówienia;

 • dostarczyć proof wydruku bądź podać informację w jakim terminie były realizowane poprzednie materiały reklamowe (wraz z podaniem poprzedniego numeru zamówienia).

W przypadku braku powyższych informacji druk traktowany jest jako zlecenie indywidualne
i kolorystyka wydruku pomiędzy zamówieniem może się różnić. Norma drukarska stosowana powszechnie w poligrafii to +/- 5% tolerancji kolorystycznej.

 

§7 FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony w sklepie Towar:

 1. przelew tradycyjny,

 2. za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę; Realizacja zamówienia nastąpi po poprawnym wykonaniu płatności przez Klienta za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych.

 1. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej
  z zawartej Umowy sprzedaży w ciągu:

  1. 48 godzin od otrzymania informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, jeżeli zostanie ono przyjęte w dniu roboczym,

  2. 72 godzin od otrzymania informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, jeżeli zostanie ono przyjęte w weekend lub Święta.

Brak dokonania płatności w powyżej wskazanym  terminie skutkuje anulowaniem zamówienia.


§8 DOSTAWA TOWARU

 1. Przy składaniu zamówienia Sklep informuje Klienta o możliwych sposobach, dostępnych terminach i kosztach dostawy poprzez formularz. Sklep dodatkowo potwierdza istotne informacje dotyczące dostawy w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zamówienia.

 2. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Klienta, przed jak i po złożeniu zamówienia.

 3. Sklep informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy najpóźniej na początku składania zamówienia.

 4. Sklep oferuje:

  1. dostawę towaru za pośrednictwem: firmy kurierskiej Inpost.

  2. odbiór osobisty z siedziby Sprzedawcy;

   1. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są na adres wskazany przez Klienta.

   2. Koszt dostawy ponosi Klient, a wysokość opłaty za transport określa cennik dostawcy.

   3. Przy każdym Towarze znajdującym się w ofercie Sklepu podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, jaki Sprzedający potrzebuje na przygotowanie przesyłki od momentu otrzymania zapłaty za przedmiot do jego wysłania tj. do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę. Wysyłka dokonywana jest w dni robocze. 

   4. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki przesyłki określany jest na podstawie towaru
    o najdłuższym czasie realizacji.

   5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.
    Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

   6. Odbierając Towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji".

   7. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta.

 

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

 1. Sklep ma obowiązek dostarczania Towaru bez wad oraz odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w przepisach obowiązującego prawa.

 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie Towaru przez Klienta w skutek niewłaściwego użytkowania.

 3. W przypadku sprzedaży w obrocie między przedsiębiorcami odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

§10 PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Klient będący Konsumentem lub osobą fizyczną zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki, z wyłączeniem sytuacji wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu. Klient powinien wypełnić oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

 2. Jeżeli Klient jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, Sprzedawca dokonuje weryfikacji czy zawarta umowa sprzedaży posiada charakter zawodowy, polegającej na sprawdzeniu przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej (kodów PKD), udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z Oświadczeniem na adres MAVDESIGN STUDIO GRAFICZNE Grzegorz Grabowski, ul. Mikołaja Reja 13, 35-210 Rzeszów.

 4. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep potwierdził przyjęcie zamówienia do realizacji, oferta przestaje wiązać.

 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru rozpoczyna się od dnia,
  w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie Towaru (w przypadku sprzedaży wielu Towarów - w posiadanie ostatniego z nich).
  W przypadku pozostałych umów bieg terminu rozpoczyna się z dniem ich zawarcia.

 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru, jeżeli korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.

 8. Klient w sytuacji odstąpienia, jest zobowiązany dostarczyć towar na własny koszt do siedziby Sklepu.

 9. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. sprzedaży rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji Klienta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

§11 REKLAMACJE

 1. W chwili odbioru Towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient jest zobowiązany sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta
  z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę.

 2. Jeśli otrzymany Towar będzie posiadał wady techniczne, Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem drogą mailową. W przesłanej wiadomości
  e-mailowej należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny z nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego, w momencie odbioru przesyłki.

 4. W przypadku złożenia reklamacji Klient odsyła do Sprzedawcy całe otrzymane zamówienie.

 5. Reklamowany towar przesłany do Sprzedawcy nie może być używany oraz powinien być czysty. W przeciwnym wypadku Sprzedawca zastrzega prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru do siedziby firmy.

§12 PRZERWY TECHNICZNE

   1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

   2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543 (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się
    w momencie zamówienia na witrynie sklepu.

   2. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

   3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie o prawach konsumentów.

   4. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu
    z obowiązującymi przepisami zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu.

   5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać na adres e-mail: zamowienia@centrumdruku24.pl

   6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 01.04.2021 r.